Członkowie

Członkami Spółdzielni mogą być konsumenci – osoby fizyczne o pełnej zdolności do czynności prawnych, które wyrażą gotowość korzystania z usług Spółdzielni i przestrzegania postanowień jej statutu, w tym także pracownicy Spółdzielni oraz spółdzielnie uczniowskie. Członków przyjmuje Zarząd Spółdzielni na podstawie złożonej na piśmie deklaracji przystąpienia do Spółdzielni. Przystępując do Spółdzielni członek obowiązany jest do wniesienia wpisowego oraz zadeklarowania co najmniej jednego udziału.
 

Aktualny stan członków spółdzielni na dzień 31.12.2019 r. wynosi 77 osób.


CZŁONKOWIE RADY NADZORCZEJ:

1. Jerzy Leszek Miecznikowski - Przewodniczący
2. Bożena Dąbkowska - Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
3. Mariola Boniewska - Sekretarz

4. Alina Zalewska - Członek Rady Nadzorczej
5. Danuta Walewacz - Członek Rady Nadzorczej